Powered by SVOL

Klachtenregeling

 

De school maakt gebruik van de ‘Klachtenregeling SVOL’. Deze regeling is vastgesteld door het Bevoegd gezag en ligt op school ter inzage. Hieronder een samenvatting van de regeling.

 

Inleiding

Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school. Het klachtrecht heeft ook een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door deze klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Doelgroep

Een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, en van de onder de SVOL bestaande scholen, kan een klacht indienen. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de scholen.

 

Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau

Op het niveau van de school bestaat er een voorfase klachtenbehandeling, die de mogelijkheid biedt tot afhandeling van een klacht op schoolniveau. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.

De school heeft tot taak klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze klacht op een effectieve manier te worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnen school kunnen worden opgelost. De school heeft bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten voor ogen.

 

Uitgangspunten

In de regel zal de klager zijn klacht mondeling bespreken met de direct betrokkene. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt de klager zich mondeling of schriftelijk tot de schooldirectie, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of als dat niet mogelijk is door zijn direct leidinggevende.

 

Behoorlijke afhandeling

De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop.

Onder behoorlijke afhandeling van de voorfase klachtenbehandeling valt in ieder geval te verstaan:

  • het verstrekken van voldoende informatie aan klager;
  • klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten;
  • eventueel informatie vragen aan derden;
  • afhandeling binnen redelijke termijn (richtlijn is maximaal twee weken).

 

Afhandeling schriftelijke klacht

De afhandeling van een schriftelijke klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de schoolleider aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied.

 

Als de klager het niet eens is met deze beslissing dan zal de schoolleider de klager wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

 

Klachtencommissie

De SVOL heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie.

Het adres

Klachtencommissie SVOL

Postbus 2310

8203 AH  Lelystad

 

Rechtstreeks beroep op Klachtencommissie SVOL

Indien de aard van de klacht zo ernstig is dat van de klager niet kan worden gevergd dat hij de klacht eerst op de school indient, kan de klager zich rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie SVOL.

 

Behandeling door Klachtencommissie SVOL

Als een klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie wordt ingediend zonder dat de klacht op school is behandeld, zal de klachtencommissie nagaan of de klacht van dien aard is dat het niet mogelijk of zinvol is om de klacht eerst op schoolniveau te behandelen.

 

Als een klacht wel eerst op schoolniveau is behandeld kan de Klachten­commissie besluiten om de klacht terug te verwijzen naar de school, als er sprake is van nieuwe feiten waarmee men tijdens de behandeling van de klacht door de school geen rekening heeft kunnen houden.

 

Doorsturen naar landelijke klachtencommissie

De Klachtencommissie neemt de klacht in principe zelf in behandeling. Als dat echter vanwege een gebrek aan specifieke kwaliteit niet mogelijk is, stuurt de Klachtencommissie de klacht ter behandeling door naar de landelijke klachtencommissie in Den Haag. Een klacht kan door klager ook rechtstreeks bij deze commissie aangemeld worden. De adresgegevens zijn:

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070-3861687

info@gcbo.nl

 

Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang

Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep bij examens, niet bij de klachtencommissie worden ingediend.

 

Deze regeling is ook niet van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

 

 

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten