Powered by SVOL

Onze medezeggenschapsraad

 

Onze school heeft (net als alle scholen voor voortgezet onderwijs) een medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en medewerkers maken er deel van uit. De medezeggenschapsraad vergadert periodiek (ongeveer acht maal per jaar). In deze raad komen alle zaken aan bod die voor de school belangrijk zijn. Als voorbeeld kunnen schoolbeleidsplan, formatieplan en financiën van de school genoemd worden. Voor een volledig overzicht van zaken, waarin de medezeggenschapsraad advies dan wel instemming heeft, wordt verwezen naar het reglement van de medezeggenschapsraad.

Een lid van de schoolleiding woont als adviseur de vergadering van de MR bij en voert namens het Bevoegd Gezag overleg met de MR.

De MR is via afvaardiging vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de drie scholen die onder de SVOL vallen.

 

In het schooljaar 2017-2018 is de samenstelling van de MR als volgt:

 
Ouders: Mw. M. van Els

Dhr. G. den Dekker

Mw. G. Boulouize

Mw. A. Visser

Leerlingen: Mw. T. Helibron

Mw. P. Labigar

Mw. I. Belle

Mw. F. Dickmann

Oop: Dhr. E.J. Keus
Op: Dhr. W. Lok (voorzitter)

Dhr. J. Boleij

Mw. Y. Kanbier

Mw. E. Bergsma

Mw. M. van den Bremer (secretaris)

Mw. E. van Wittmarschen

Dhr. J. Nauta

 

 

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X