Powered by SVOL

Onze medezeggenschapsraad

 

De school heeft (net als alle scholen voor voortgezet onderwijs) een medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en medewerkers maken er deel van uit. De medezeggenschapsraad vergadert periodiek (ongeveer zes maal per jaar). In deze raad komen alle zaken aan bod, die voor de school belangrijk zijn. Als voorbeeld kunnen schoolbeleidsplan, formatieplan en financiën van de school genoemd worden. Voor een volledig overzicht van zaken, waarin de medezeggenschapsraad advies dan wel instemming heeft, wordt verwezen naar het reglement van de medezeggenschapsraad.

 

Een lid van de schoolleiding woont als adviseur de vergadering van de MR bij en voert namens het Bevoegd Gezag overleg met de MR.

 

De MR is via afvaardiging vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de drie scholen die onder de SVOL vallen.

 

In het schooljaar 2016-2017 is de samenstelling van de MR als volgt:

 

Ouders

Meggy van Els

Rinia Ramautar

Geeske Boulouize

Alice Visser

 

Leerlingen

Marieke Daling

Timon Heilbron

Priscilla Labigar

Dan Liguori

 

Onderwijs-ondersteunend personeel

Egbert Jan Keus

Bob Heide

 

Onderwijzend personeel

Peter Lemmens (voorzitter)

Wiebe Lok (secretaris)

Jan Boleij

Yolande Kanbier

Ellen Bergsma

Martha van den Bremer

 

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X